Shoshana Damari - Haifa in Hi Fi Issue 1

Log in to view images and listen to tracks.

Track TitleDurationPerformer 
1-1 Shnei Shoshanim    02:46 
1-2 Rahel Rahel    03:16 
1-3 adarim    03:21 
1-4 Roeh Veroah    02:25 
1-5 horoah Haktana Min Hagai    02:46 
1-6 Hatender Nosseah    03:47 
2-1 Ani Tsameh    03:38 
2-2 Seyi Yona    02:33 
2-3 Elohim Esh'ala    03:23 
2-4 Kirya Yefeifiya    02:57 
2-5 Emet El Shimkha    02:41 
2-6 Hinakh Yaffa Raayati    03:47