Yugntruf Youth for Yiddish - Vaserl

Log in to view images and listen to tracks.

Track TitleDurationPerformer 
1-1 Visotskis Tey    03:11 
1-2 Dem Zeydns Nign    03:24 
1-3 Berl Mitn Bas    03:09 
1-4 Dos Bahelferl    02:28 
1-5 Dem Fideles Neshome    05:08 
2-1 Yidish    03:03 
2-2 S Vilt Zikh Shpiln    02:58 
2-3 Shklafnshap    02:57 
2-4 Heymland    03:17 
2-5 Tsurik    02:47