1-4 The Ballad of Mauthausen - Otan Teliossi O Polemos